Kiên Giang

July 19, 2020, 10:32:51 AM

Đình Tuất

Hoàng

Việt Nam
Kiên Giang

Con xin hiệp ý cùng toàn thể Cursillistar thế giới cầu xin Thày Chí Thánh ban cho Omcc tổ chức thành công những cuộc họp chung của phong trào, Omcc được tràn đầy Thần Khí của Chúa Thánh Thần để vượt qua mọi trở ngại đưa phong trào thế giới tiến toàn diện trên con đường đạo đức thánh thiện.

Monterrey

March 23, 2020, 4:50:06 AM

Webmaster

OMCC

México
Monterrey

World Organization of
the Cursillo Movement, joins the prayers of the great Cursillista family for world health. De colores!!